Privatumo politika

1. ŠIOS PRIVATUMO POLITIKOS PASKIRTIS

1.1. Ši Privatumo politika nustato Interneto svetainės Vartotojų Asmens duomenų tvarkymo sąlygas bei tikslus. Susipažinę su šia Privatumo politika Vartotojai žinos, kaip ir kokiais tikslais Duomenų valdytojas tvarko Vartotojų Duomenis, su kuo jais dalinasi ir kokias teises Vartotojui suteikia.

1.2. Ši Privatumo politika yra parengta ir šioje Interneto svetainėje Asmens duomenys yra tvarkomi pagal Reglamento bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

2. NAUDOJAMOS SĄVOKOS

2.1. Šioje Privatumo politikoje yra naudojamos šios sąvokos, reiškiančios tai:

2.1 „Asmens duomenys”, arba „Duomenys” yra bet kokia informacija apie Lankytoją, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti (duomenų subjektas).

2.1.2. „Duomenų tvarkymas” reiškia bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su Asmens duomenimis ar Asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip Duomenų rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas ir kt.

2.1.3. „Duomenų tvarkytojas” yra fiziniai arba juridiniai asmenys, kurie Duomenų valdytojo vardu tvarko Asmens duomenis.

2.1.4. „Duomenų valdytojas” yra Giedrė Budrienė  pagal individualios veiklos pažymos numeri: 1094053, registruota J.Basanavičiaus g 53, Kretinga LT-97125,  el. paštas info@emila.lt, kontaktinis nr 868498280

2.1.5. „Interneto svetainė” arba „Portalas” yra Duomenų valdytojo valdoma interneto svetainė (portalas), kurios adresas yra https://vema.lt

2.1.6. „Klientai” yra juridiniai asmenys, su kuriais Duomenų valdytojas nuolatos bendradarbiauja, talpindamas ir reklamuodamas savo poilsio pasiūlymus, siekiant pritraukti Kandidatus.

2.1.7. „Privatumo politika” yra ši privatumo politika, kurioje yra numatytos pagrindinės Duomenų valdytojo Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir saugojimo taisyklės, taikomos Kandidatams naudojantis Interneto svetaine.

2.1.8. „Reglamentas” reiškia 2018 m. gegužės 25 d. Europos Sąjungoje įsigaliojusį 2016/679 reglamentą dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama direktyva 95/46/EB.

2.1.8. „Slapukai“ yra maži tekstiniai dokumentai, turintys unikalų identifikacijos numerį, kuris yra perduodamas iš Interneto svetainės į Vartotojo kompiuterio kietąjį diską, kad Duomenų valdytojas galėtų atskirti Vartotojo kompiuterį ir matyti jo veiklą internete.

2.1.9. „Sutikimas“ yra bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys

2.1.10. „Vartotojas“ yra fizinis asmuo (duomenų subjektas), kuris apsilankė Duomenų valdytojo Interneto svetainėje ir joje pateikė savo Asmens duomenis.

2.2. Šioje Privatumo politikoje paminėtos ir toliau vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos ir paaiškinamos Reglamente, su kuriuo galite susipažinti paspaudę šią nuorodą.

3. Tvarkomi asmens duomenys

3.1. Vartotojas, norėdamas įsigyti Interneto svetainėje pateiktas prekes, Duomenų valdytojui privalo pateikti šiuos Asmens duomenis:

 • Vardas
 • Pavardė
 • Elektroninio pašto adresas
 • Telefono numeris
 • Gyvenamosios vietos adresas
 • Banko sąskaitos numeris
 • Pristatymo adresas
 • Kita reikalinga informacija pristatymui (laiptinės durų kodas, pristatymas į darbuoviete).

3.2. Duomenų valdytojas Interneto svetainėje taip pat naudoja slapukus, kurių pagalba renkami Duomenys, kurie atskleidžia šios Interneto svetainės naudojimosi ypatumus, Vartotojo elgseną arba automatiškai parengtą vizitų statistiką. Daugiau informacijos apie šioje Interneto svetainėje taikomus slapukus galima sužinoti šios Privatumo politikos 5 dalyje.

4. SLAPUKAI (ANGL. COOKIES)

4.1. Emila.lt svetainėje vartotojo patirčiai gerinti naudojami slapukai. Tai – nedidelis kiekis specifinės informacijos, išsiunčiamas į svetainės vartotojo kompiuterį ar kitą įrenginį, iš kurio jungiamasi prie svetainės.

4.2. Slapukai naudojami:

 • vartotojui atpažinti;
 • visos svetainės ar jos dalių lankomumo statistikai sudaryti;
 • individualiai aktualiai informacijai atrinkti, pateikti.

4.3. Svetainės lankytojas gali nesutikti su slapukų naudojimo politika. Tokiu atveju galima nutraukti naudojimąsi svetaine, pakeisti interneto naršyklės nustatymus ir / arba ištrinti dalį / visus slapukus iš įrenginio. Ištrynus slapukus, dalis svetainės turinio gali būti nepasiekiama.

5. SVETAINĖS LANKYTOJO TEISĖ KEISTI IR ŠALINTI INFORMACIJĄ

5.1. Norėdamas toliau naudotis galimybe gauti pilnavertes vema.lt paslaugas, svetainės lankytojas turi pranešti apie asmens duomenų pasikeitimus. Pasikeitus aplinkybėms, galima pateikti reikalavimą nutraukti duomenų (slapukų) siuntimą ir saugojimą (el. pašto, kitos naujienlaiškio ar elektromobilio registracijai būtinos informacijos).

5.2. Norint nutraukti duomenų (slapukų) siuntimą, reikalinga išvalyti naršyklės slapukus ir išjungti tolimesnį slapukų siuntimą per naršyklės nustatymus. Iš naujo apsilankius svetainėje, apačioje atsiradusioje juostoje pasirinkite, jog nesutinkate teikti slapukų. Ištrynus slapukus, dalis svetainės turinio gali būti nepasiekiama.

5.3. Norint pašalinti informaciją, kuri buvo pateikta kliento registracijos naujienlaiškiui metu arba registruojant elektromobilį įkrovimui, reikalinga susisiekti el. paštu info@emila.lt Duomenų valdytojas  įsipareigoja duomenis pašalinti per vieną mėnesį.

6. VARTOTOJŲ TEISĖ

Interneto svetainėje Vartotojas turi tokias teises:
6.1.1. žinoti, kokie ir kokiu tikslu yra tvarkomi Asmens duomenys;
6.1.2. susipažinti su savo Asmens duomenimis ir parsisiųsti juos lengvai skaitomu formatu į savo kompiuterį;
6.1.3. reikalauti ištaisyti arba papildyti Asmens duomenis, jeigu jie yra netikslūs arba nebeaktualūs;
6.1.4. reikalauti ištrinti Asmens duomenis esant vienai iš Privatumo politikos 8.5 p. nurodytai sąlygai (teisė būti pamirštam);
6.1.5. reikalauti, kad Duomenų valdytojas apribotų Vartojo Asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš Privatumo politikos 9.7 p. nurodytai sąlygai;
6.1.6. pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl neteisėto Asmens duomenų tvarkymo arba Duomenų tvarkymo pažeidimo;
6.1.7. nesutikti, kad būtų tvarkomi Asmens duomenys, kai šie Duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais.
6.2. Bet kokius prašymus ar nurodymus, susijusius su Vartotojo Asmens duomenų tvarkymu, Vartotojas turi teisę pateikti Duomenų valdytojui raštu šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktiniais duomenimis (el. paštu arba pašto adresu). Kartu su prašymu Vartotojas privalo pateikti jo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba identifikuoti save leidžiamomis elektroninių ryšių priemonėmis, išskyrus atvejus, kai rašytinis prašymas pateikiamas tiesiogiai, kai prašymo pateikimo metu yra galimybė identifikuoti Vartotoją.
6.3. Duomenų valdytojas gavęs tokį prašymą ar nurodymą ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo kreipimosi dienos pateikia atsakymą bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus arba atsisako juos atlikti nurodydamas atsisakymo motyvus. Prireikus, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių, nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar 2 (dviem) mėnesiams. Tokiu atveju, per 30 (trisdešimt) dienų nuo prašymo gavimo dienos Duomenų valdytojas informuoja Vartotoją apie tokį pratęsimą, kartu pateikdamas vėlavimo priežastis.
6.4. Duomenų subjektas turi teisę iš duomenų valdytojo gauti patvirtinimą, ar su juo susiję asmens duomenys yra tvarkomi, o jei tokie asmens duomenys yra tvarkomi, turi teisę susipažinti su asmens duomenimis ir toliau nurodyta informacija:
6.4.1. Duomenų tvarkymo tikslai;
6.4.2. atitinkamų Asmens duomenų kategorijos;
6.4.3. Duomenų gavėjai arba Duomenų gavėjų kategorijos, kuriems buvo arba bus atskleisti Asmens duomenys, visų pirma Duomenų gavėjai trečiosiose valstybėse arba tarptautinės organizacijos;
6.4.4. kai įmanoma, numatomas Asmens duomenų saugojimo laikotarpis arba, jei neįmanoma, kriterijai, taikomi tam laikotarpiui nustatyti;
6.4.5. teisė prašyti Duomenų valdytojo ištaisyti arba ištrinti asmens duomenis ar apriboti su duomenų subjektu susijusių asmens duomenų tvarkymą arba nesutikti su tokiu tvarkymu;
6.4.6. teisė pateikti skundą priežiūros institucijai;
6.4.7. kai Asmens duomenys renkami ne iš duomenų subjekto, visa turima informacija apie jų šaltinius.
6.5. Vartotojui pateikiant prašymą ištrinti jo Duomenis, Duomenų valdytojas įsipareigoja nepagrįstai nedelsdamas ištrinti Asmens duomenis, jei tai galima pagrįsti viena iš šių priežasčių:
6.5.1. Asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;
6.5.2. Vartotojas atšaukia Sutikimą, kuriuo grindžiamas Asmens duomenų tvarkymas, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti Asmens duomenis;
6.5.3. Vartotojas nesutinka su Duomenų tvarkymu esant teisėtam Duomenų valdytojo intereso pagrindui ir Duomenų valdytojas nenustato viršesnių teisėtų priežasčių toliau Duomenis tvarkyti;
6.5.4. Asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;
6.5.5. Asmens duomenys turi būti ištrinti laikantis Europos Sąjungos arba Lietuvos Respublikos teisėje nustatytos teisinės prievolės.
6.6. Atsakydamas į Vartotojo prašymą dėl naudojimosi teise būti pamirštam, Duomenų valdytojas įsipareigoja išsamiai atsakyti pateikdamas pagrindimą ir (arba) paaiškinimą, kodėl nėra galimybės pasinaudoti tokia teise, kai yra viršesnis teisėtas interesas arba, kai įmanoma, kaip naudotis tokia teise.
6.7. Vartotojas turi teisę reikalauti, jog Duomenų valdytojas apribotų jo Asmens duomenų tvarkymą, esant vienai iš šių sąlygų:
6.7.1. Vartotojas užginčija Asmens duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį Duomenų valdytojas gali patikrinti Asmens duomenų tikslumą;
6.7.2. Asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir Vartotojas nesutinka, kad Asmens duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašo apriboti jų naudojimą;
6.7.3. Duomenų valdytojui nebereikia Asmens duomenų šios Privatumo politikos nurodytais tikslais, tačiau jų reikia Vartotojui siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
6.7.4. Vartotojas paprieštaravo Asmens duomenų tvarkymui esant teisėtam Duomenų valdytojo intereso pagrindui, kol bus patikrinta, ar Duomenų valdytojo teisėtos priežastys yra viršesnės už Vartotojo priežastis.
6.8. Duomenų valdytojas pasilieka teisę nepatenkinti Vartotojo prašymų, išskyrus prašymus dėl atsisakymo gauti tiesioginės rinkodaros pasiūlymus bei kreiptis į neteisminę ginčų nagrinėjimo instituciją, kai reikia užtikrinti:
6.8.1. Duomenų valdytojui nustatytų teisinių pareigų vykdymą;
6.8.2. viešąją tvarką ar nusikalstamų veikų prevenciją;
6.8.3. Vartotojų ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą; arba
6.8.4. esant kitiems atvejams, nurodytiems Lietuvos Respublikos įstatymuose arba Reglamente.
6.9. Visi atsakymai Vartotojui pateikiami glausta, skaidria, suprantama ir lengvai prieinama forma, aiškia ir paprasta kalba. Duomenų valdytojas nemokamai pateikia tvarkomų Asmens duomenų kopiją elektroniniu arba popieriniu formatu Vartotojo pasirinkimu, o esant pakartotinam Vartotojo prašymu Duomenų valdytojas gali imti pagrįstą mokestį, nustatomą pagal administracines tokios kopijos parengimo išlaidas, neviršijantį 50 (penkiasdešimt) eurų.
6.10. Vartotojui pastebėjus neteisėtą jo Duomenų tvarkymą ar atsiradus ginčui su Duomenų valdytoju, jis turi teisę bet kada kreiptis į neteisminio ginčų nagrinėjimo instituciją Lietuvoje – Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, jos interneto svetainėje nurodyta tvarka.

7. PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAI

7.1. Duomenų valdytojas, atsižvelgęs į Lietuvos Respublikos įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų pakeitimus, turi teisę atnaujinti šią Privatumo politiką.

7.2. Duomenų valdytojas rekomenduoja Vartotojams reguliariai apsilankyti Interneto svetainėje, kad atrastų naujausią Privatumo politikos versiją. Duomenų valdytojas, esant esminiam Privatumo politikos pakeitimui, kuris turi didelės reikšmės Vartotojų Duomenų apsaugai, gali pranešti apie Privatumo politikos pakeitimus Vartotojo nurodytais kontaktiniais duomenimis.

8. KONTAKTINĖ INFORMACIJA

Visus su šia Privatumo politika susijusius dokumentus ir klausimus galima siųsti toliau nurodytais kontaktais:

e. paštu – info@emila.lt